The Tommi Melon
 

อำนาจหน้าที่ ภารกิจ และพื้นที่รับผิดชอบของสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง

 

1.  อำนาจหน้าที่

  จากกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2551
                  สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จึงมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1).  จัดทำระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและสังคมภาค

(2).  จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

(3).  แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคไปสู่การปฏิบัติ

(4).  ประเมินผลการพัฒนาภาค ในช่วงครึ่งแผนแรกและเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(5).  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

2.  ภารกิจ

  จากอำนาจหน้าที่ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จึงได้กำหนดภารกิจของสำนักฯ ดังนี้

                (1).  การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคสู่การวางแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

                (2).  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาภาค

                (3).  การพัฒนาฐานข้อมูลและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและสังคมภาค

                (4).  การพัฒนาองค์ความรู้ และสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักหรือหน่วยงานอื่นๆ

                (5).  การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


3.  พื้นที่รับผิดชอบ 25 จังหวัด (6 กลุ่มจังหวัด) ดังนี้

                (1).  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนกลุ่ม 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี)

                (2).  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนกลุ่ม 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง)

                (3).  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างกลุ่ม 1 (ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี)

                (4).  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างกลุ่ม 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

                (5).  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)

                (6).  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)